Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

18ον ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

18ον ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

18ον)…Όταν θα λάβωμεν ανάγκην να ενισχύσωμεν τα μέτρα της Αστυνομικής ασφαλείας (τά οποία μέτρα όμως φθείρουν τάχιστα το γόητρον της εξουσίας), θα υποκινήσουμε φαινομενικές ταραχές, καί εκδηλώσεις δυσαρεσκείας, εκφραζομένας υπό επιτηδείων ρητόρων

Θα συλλαμβάνωμεν τους
εγκληματίας επί τη πρώτη υπονοία, εντελώς ή και ελαχίστα βασίμου.

Ο φόβος μη απατηθώμεν, δεν δύναται να είναι λόγος αποχρών, ώστε να δώσωμεν τα μέσα διαφυγής εις άτομα ύποπτα δι’ έγκλημα κοινόν ή πολιτικόν και έναντι των οποίων θα φανώμεν όντως αμείλικτοι…

19ον)…Δια ν’ αφαιρέσωμεν το γόητρον της ανδρείας από το πολιτικόν έγκλημα, θα καθίζωμεν αυτούς επί του εδωλίου των κατηγορουμένων παραπλεύρως με τους κλέπτας, τους δολοφόνους, και τους παντοειδώς ευτελείς και χαμερπείς εγκληματίες.

20ον)…Όταν θα έλθη η Βασιλεία μας, η απολυταρχική Κυβέρνησίς μας, δια λόγους προφυλάξεως της θ’ αποφύγει να επιβαρύνη υπερβολικώς δια φόρων τίς λαϊκές μάζες και δεν θα λησμονήση τον ρόλον της ως πατρός και προστάτου.

Οφείλομεν να εισαγάγωμεν νόμισμα βασιζόμενον επί της εργασίας, το οποίον θα είναι, είτε χάρτινον είτε ξύλινον.

Τα εξωτερικά δάνεια είναι βδέλλες, τας οποίας εις ουδεμίαν περίπτωσιν είναι δυνατόν ν’ αποσπάση τις από του σώματος του Κράτους, εάν δεν αποσπασθούνε μόνες τους, ή δεν τίς απορρίψη τό ίδιο το Κράτος…

Εάν το δάνειον έχη τόκον 5%, εντός είκοσιν ετών το Κράτος έχει πληρώσει άνευ ουδεμιάς ωφελείας τόκον ίσον προς το δάνειον, εντός 40 ετών διπλάσιον, εντός 60 ετών τριπλάσιον ποσόν, ενώ το χρέος παραμένει πάντοτε χρέος ανεξόφλητον!


22ον)…Σας εφανέρωσα το μυστικόν των σχέσεων μας μετά των Χριστιανών και των οικονομικών μας επιχειρήσεων. Υπολείπεται να προσθέσω λίγα ακόμη επί του αντικειμένου τούτου…

Έχομε στά χέρια μας την μεγαλυτέραν δύναμιν της σήμερον, τον χρυσόν, καί μπορούμε μέσα σε δυό μέρες νά αποσύρωμεν εκ του ταμείου μας, οιανδήποτε ποσότητα αυτού θελήσωμεν…

23ον)…Δια να συνηθίσουν οι λαοί εις την υπακοήν, πρέπει να τους εξασκήσωμεν εις την μετριοφροσύνην και να ελαττώσωμεν συνεπώς την παραγωγήν των αντικειμένων πολυτελείας…

Θα επανιδρύσωμεν την μικράν βιομηχανίαν, ή οποία θα μειώση τα ιδιωτικά κεφάλαια των εργοστασιαρχών…

Η απεργία είναι το πιό επικίνδυνο πράγμα δια την Κυβέρνησιν.

Γιά εμάς, ο ρόλος τής απεργίας θα λήξη, ευθύς ως η εξουσία περιέλθη στά χέρια μας.

Η μέθη θ’ απαγορευθή επίσης δια νόμων και θα τιμωρήται ως έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας, εφ’ όσον οι άνθρωποι, οί οποίοι κατακυριεύονται υπ’ αυτής καί υπό την επίδρασιν του οινοπνεύματος μεταμορφώνονται εις κτήνη…

24ον)…Ο βασιλεύς των Ιουδαίων δεν πρέπει να υποταχθή εις τα πάθη του και ιδίως το της ηδυπαθείας. Δεν πρέπει να επιτρέψη εις τα κτηνώδη ένστικτα να επιβληθούν του πνεύματος ουδέ κατ’ ελάχιστον…

….Επειδή τα Εβραϊκά Πρωτόκολλα είναι πλαστογραφημένα να μην τα πιστεύετε!!!! Οι δολοφονίες των αθώων πολιτών γίνονται για να κατηγορήσουν τους τίμιους εβραίους πολιτικούς σας!!!

Βλέπε Έλληνα πολίτη: Αβραμόπουλο, Σαμαράς, Παπανδρέου, Δένδιας, Μπενάκη, Σιμήτης, Καραμανλής, Τσίπρας και τόσοι άλλοι… μην πιστεύετε τα ψέματα αυτών που θέλουν να τους κατηγορήσουν.

Είναι ο αντισημιτισμός φίλοι μου!!!

ΚΟΡΑΞ για τα Κατοχικά Νέα